Walaupun usaha yang munasabah telah diambil untuk memastikan maklumat yang diberikan dalam skop ketat laman web kami termasuk produk berkaitan adalah tepat, semua pengguna laman web kami dinasihatkan supaya:

1. Tiada waranti nyata diberikan dan tiada satu pun boleh tersirat tentang ketepatan, kesempurnaan atau ketepatan masa apa-apa maklumat dan produk yang berkaitan. Semua maklumat diberikan "seadanya" tanpa apa-apa jenis waranti, selain daripada waranti yang tersirat dan tidak boleh dikecualikan, sekatan atau pengubahsuaian di bawah undang-undang yang terpakai.

2. Semua maklumat dan produk berkaitan walau apa pun sifat yang disediakan di laman web kami tidak membentuk dalam apa cara sekalipun tawaran, permintaan atau insentif kepada orang ramai untuk menjual atau membeli sebarang kontrak FX margin, kontrak CFD, saham, opsyen saham, produk yang serupa dan berasimilasi atau mana-mana instrumen kewangan lain.

3. Pengguna laman web kami mengakui dan bersetuju dengan hakikat bahawa, mengikut sifatnya, sebarang pelaburan dalam kontrak margin FX, kontrak CFD, saham, opsyen saham dan produk yang serupa dan berasimilasi dicirikan oleh tahap ketidakpastian tertentu dan bahawa, akibatnya, sebarang pelaburan seperti ini melibatkan risiko yang mana pengguna bertanggungjawab dan bertanggungjawab sepenuhnya. Pelaburan dalam produk kewangan yang disediakan oleh AETOS mungkin merosot dalam nilai, yang boleh mengakibatkan kehilangan keseluruhan pelaburan anda.

4. Tiada prestasi terdahulu mana-mana produk kewangan boleh menjamin prestasi masa hadapan, dan tiada apa pun di sini harus ditafsirkan untuk menyatakan atau membayangkan bahawa keputusan atau aliran masa lalu adalah sebarang jaminan keputusan masa hadapan.

5. Sebarang penggunaan apa pun oleh pengguna laman web kami, berkaitan dengan maklumat dan produk berkaitan yang disertakan dalam laman web ini, serta sebarang keputusan yang mungkin diambil oleh pengguna berkenaan kemungkinan pembelian atau penjualan kontrak FX margin, kontrak CFD, saham, opsyen saham dan produk yang serupa dan diasimilasikan, adalah tanggungjawab dan liabiliti sepenuhnya pengguna yang mengakui dan bersetuju dengan ini sebagai syarat terdahulu kepada dan sebelum sebarang akses ke laman web kami.

6. Pengguna laman web kami juga dengan ini dimaklumkan bahawa kami tidak pada bila-bila masa memberikan nasihat kewangan kepada individu mahupun membantu atau menasihati dalam apa jua cara tentang keadaan kewangan peribadi mana-mana individu. Tiada maklumat yang diberikan pada atau melalui laman web yang membentuk nasihat pelaburan individu atau sebarang nasihat undang-undang, perakaunan, cukai atau nasihat profesional lain. Kami mengesyorkan agar pengguna laman web kami tidak membuat sebarang keputusan pelaburan dalam apa jua bentuk berdasarkan maklumat dan produk berkaitan yang dinyatakan dalam laman web kami, melainkan perundingan terlebih dahulu diminta dengan penasihat profesional yang mempunyai pengetahuan penuh tentang keadaan kewangan peribadi mereka. Perdagangan mungkin tidak sesuai untuk semua pengguna laman web ini.

7. Akibat daripada perkara di atas, semua liabiliti undang-undang secara langsung atau tidak langsung yang timbul dalam apa jua pun berkenaan dengan penggunaan maklumat dan produk berkaitan laman web kami, khususnya dalam keadaan seperti yang diterangkan dalam perenggan 3 penafian ini, dengan ini dikecualikan takat sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang. Tanpa mengehadkan perkara di atas, AETOS Markets (V) Ltd tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan hasil, pendapatan atau keuntungan, atau untuk sebarang kerosakan tidak langsung, berbangkit, khas atau sampingan, akibat daripada penggunaan laman web ini dan maklumat yang terkandung di sini, atau untuk sebarang tuntutan pihak ketiga dalam apa jua bentuk, walaupun kami telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut berlaku.

8. Kami tidak bertanggungjawab ke atas sebarang gangguan, gangguan atau penggantungan tapak web kami, walaupun keputusan ini menyebabkan maklumat dan produk berkaitan yang diberikan menjadi tidak tepat, tidak boleh diakses atau tidak lengkap.

9. Kami tidak mengambil sebarang langkah untuk mengesahkan ketepatan, kualiti atau kebolehpercayaan mana-mana produk, maklumat atau perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga yang mempunyai pautan di laman web kami. Sewajarnya kami tidak memberikan waranti berkaitan dan menafikan tanggungjawab untuk mana-mana produk, maklumat atau perkhidmatan tersebut dan mengecualikan semua liabiliti dalam hal ini setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

10. Tiada perkhidmatan atau produk yang terkandung atau dirujuk di laman web ini tersedia untuk orang yang bermastautin di mana-mana negara, negeri atau wilayah di mana pengedaran perkhidmatan atau produk tersebut akan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan tempatan.

11. AETOS Markets (V) Ltd berhak untuk membuat perubahan pada laman web ini dan semua maklumat yang diberikan di sini, pada bila-bila masa tanpa notis lanjut.