Home

Main menu

การสมัคร

แค่ใช้ 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดบัญชีของเรา:

ขั้นตอนแรก
กรอกเอกสารออนไลน์
ขั้นตอนที่สอง
ระบุหลักฐานประจำตัว
ขั้นตอนที่สาม
ฝากเพื่อเริ่มทำการซื้อขาย