Tài khoản cao cấp

Tài khoản Premium được thiết kế cho các nhà đầu tư giao dịch khối lượng lớn với chênh lệch ưu đãi.

Tài khoản cao cấp cho phép:

  • Chênh lệch ưu đãi.
  • Giao dịch lệnh trực tiếp và nhanh chóng trên thị trường mà không cần báo giá lại
  • Đặt cọc ban đầu để kích hoạt tài khoản: từ mức USD 20,000 
  • Yêu cầu ký quỹ: kim loại 2%; tất cả các sản phẩm khác 1%
  • Quy mô giao dịch tối thiểu: 0.1 lot
  • Vị trí nắm giữ tối đa: 200 lô (> 200 lô chỉ được cung cấp theo yêu cầu) **

**Điều này đề cập đến các vị trí tối đa mà khách hàng có thể giữ trong một thời gian nhất định. Cả hai vị trí Mua và Bán (bao gồm các lệnh đang chờ xử lý) sẽ được tính khi  vị trí được đặt lệnh. Vui lòng gửi yêu cầu đến cs_au@aetoscg.com để thay đổi cấp độ giữ vị trí tối đa.

Tài khoản cao cấp được cung cấp trên cơ sở yêu cầu. Vui lòng gửi yêu cầu đến cs_au@aetoscg.com